Privacy-reglement en privacybeleid van de Nederlandse vereniging van Artificiele intelligentie en Robotrecht

 

 

 • Naleving van de privacy wet- en regelgeving

Dit privacyreglement is opgesteld ter bescherming van degenen van wie persoonlijk identificeerbare informatie (PII) online wordt gebruikt. PII is informatie die kan worden gebruikt om zelfstandig of in combinatie met andere informatie natuurlijke personen te identificeren.
Lees het privacyreglement zorgvuldig om een ​​duidelijk inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de vereniging gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt en in de wijze waarop zij anderszins met je persoonlijk identificeerbare informatie omgaat

De NVAIR (de vereniging) en haar bestuursleden en eventuele bewerkers zullen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens voldoen. Meer specifiek zullen  zij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de  Nederlandse Uitvoeringswet AVG en de toekomstige wetgeving die van toepassing zal zijn.

 

 • Doel

Alle persoonlijke gegevens, waaronder adressen en overige contactgegevens ten behoeve van lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de vereniging, worden verzameld en verwerkt uitsluitend voor het doel zoals beschreven in de statutaire doelomschrijving van de vereniging: het bestuderen van AI- en robotrecht en het organiseren van studiecommissies en bijeenkomsten. De gegevens zullen slechts worden verwerkt voor zover toereikend, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is om dit doel te bereiken.

 

 • Subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel

Persoonlijke gegevens worden niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel zoals hierboven is vermeld. Als het doel kan worden bereikt met de minst indringende gegevensverwerking of uitwisseling van gegevens met anderen, is deze wijze van toepassing leidend. De vereniging zal geen gevoelige persoonlijke geïdentificeerde of identificeerbare informatie openbaar maken zonder toestemming of anonimisering. Leden houden de verantwoordelijkheid voor de informatie die zij beschikbaar stellen, en voor eventuele persoonlijke publicaties.

 

 • Fair Information Practices en Melding Data-inbreuk

Indien een data-inbreuk optreedt, zal de vereniging de leden en de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) conform wettelijke verplichtingen zo snel mogelijk op de hoogte stellen via e-mail en eventuele gevolgen van de inbreuk duidelijk maken.
Leden en overige betrokken partijen zijn gerechtigd individueel gerechtelijke acties te ondernemen tegen onrechtmatige verwerking van gegevens door gegevensverwerkers en natuurlijke en rechtspersonen die op enigerlei onrechtmatige wijze persoonlijke informatie verzamelen of verwerken.
Dit houdt tevens in dat betrokkenen data-inbreuken of onrechtmatig handelen kunnen voorleggen aan de toezichthouder (CBP), opsporingsinstanties en/of de burgerlijke rechter.

 

 • Gebruik e-mailadres

De vereniging heeft je e-mailadres nodig om je te kunnen bereiken voor onze activiteiten en publicaties en gebruikt je e-mailadres om:
• Informatie te verzenden en te reageren op vragen en / of andere verzoeken..
• Opt-out / unsubscribe-verzoeken zo spoedig mogelijk door te voeren
• Leden zich te laten afmelden via de link aan de onderkant van elke e-mail of door het opnemen van contact met rob.vandenhovenvangenderen@switchlegal.nl

 

 • Inschrijving en toestemming

Als je je registreert als lid, geef je expliciet toestemming je gegevens volgens de doelstellingen van de vereniging te verwerken. Elk lid heeft het recht zijn gegevens in zijn account of administratie te wijzigen, op te vragen en voor zover praktisch haalbaar, te wissen. Elk lid zal op de hoogte worden gesteld, indien de vereniging een wijziging in de opgeslagen persoonsgegevens aanbrengt of indien een bewerker van die gegevens wordt ingeschakeld.

 

 • Opzegging

Bij opzegging van het lidmaatschap worden alle gegevens geanonimiseerd of verwijderd. Alle persoonlijke gegevens van het lid zullen worden verwijderd, behalve voor zover het noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 • Privacyrechten van derden

Het delen van beelden van derden zonder hun toestemming is in strijd met de het privacy- en rechtmatigheidsbeleid van de vereniging. Hoewel leden hun eigen verantwoordelijkheid hebben en NVAIR.nl hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden, zal de vereniging de privacy van derden respecteren en de inhoud na ontvangst van een melding van onrechtmatige plaatsing, na eventueel hoor en wederhoor, zo nodig verwijderen.

 

 • Online formulieren

Op NVAIR.nl kunnen formulieren worden gebruikt waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt verwerkt. Deze formulieren dienen voor interne verwerking en zullen zowel door technische als procedurele maatregelen worden beschermd. Indien de gegevens van deze formulieren niet meer nodig zijn, zullen zij worden geanonimiseerd of vernietigd.

 

 • Gebruik van informatie

De vereniging kan de registratie-informatie of andere informatie die je toevoegt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het surfen naar de website, of het gebruik maken van andere delen van de site, op de volgende manieren gebruiken ter optimalisering van de ervaring voor de leden:
• Om de ervaring voor de gebruiker te personaliseren en om de vereniging in staat te stellen het type inhoud waarin je het meest bent geïnteresseerd, voor je te stroomlijnen.
• Om de kwaliteit van onze website te verhogen en zo de dienstverlening te verbeteren.

 

 • Beveiliging van informatie

De NVAIR is afhankelijk van de state of the art beveiliging van de site- en netwerkprovider. Je persoonlijke informatie wordt achter beveiligde netwerken bewaard en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten tot onze systemen hebben en verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te houden..
de vereniging maakt gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn of andere informatie oplevert of gebruikt, vooral wanneer het de toegang en veiligheid van persoonlijke gegevens betreft.

 

 • Melding Datalek met externe oorzaak

In het geval van een inbreuk op de verwerking van persoonsgegevens door een derde of een andere oorzaak die de toegang tot persoonsgegevens mogelijk maakt zonder dat de verantwoordelijke en/of de betrokkenen daarvoor een autorisatie hebben gegeven zal een melding van dit “datalek” worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en indien dit lek negatieve consequenties kan hebben voor betrokkenen, ook bij hen.

 

 • Cookies

De vereniging kan cookies gebruiken om haar dienstverlening aan leden te verbeteren. Leden wordt gevraagd het gebruik van cookies goed te keuren. Cookies zijn kleine bestanden die een site of de serviceprovider via je webbrowser op de harde schijf van je computer plaatst, zodat de systemen van de site of de dienstverlener in staat worden gesteld de browser naast andere kenmerkende informatie te herkennen.

 

 • Third Party Disclosure

Op geen enkele wijze verhandelt, verkoopt of draagt de vereniging persoonlijk identificeerbare informatie over zonder voorafgaande toestemming van de leden. Dit geldt niet voor website hosting partners en andere partijen die de vereniging helpen bij de exploitatie van haar website, het uitvoeren van haar activiteiten, of onderhoud, met dien verstande dat die partijen verplicht zijn deze informatie geheim te houden en in gelijke mate te beveiligen. De vereniging je informatie ook vrijgeven als zij dient te voldoen aan de wet, maatregelen moeten nemen om haar site te beschermen, of bij haar of anderen rechten, eigendommen of veiligheid moet beschermen..

 

 • Wijzigingen

Bezoekers kunnen de website van de vereniging anoniem bezoeken.
De Privacy Policy koppeling van de vereniging omvat het woord ‘Privacy’ en kan gemakkelijk gevonden worden op de pagina die hierboven is aangeduid. Leden zullen op de hoogte worden gebracht van toekomstige wijzigingen van het privacybeleid opde Privacy Policy pagina van de vereniging. Leden kunnen hun persoonlijke informatie veranderen door in te loggen op hun account.

Om verlies van data te voorkomen is het niet toegestaan zelfstandig Usernames te wijzigen. Mocht het redelijkerwijs toch nodig zijn, dan dient je een e-mail naar rob.vandenhovenvangenderen@switchlegal.nl te sturen. Hiervandaan kunnen deze naamswijzingen gevolgd worden en kan verlies van data beperkt worden.

 

 • Privacy officer en klachtenfunctionaris

De Privacy-officer houdt toezicht op de uitvoering van dit privacyreglement en de opstelling van het register. Verder kunnen klachten met betrekking tot een onjuiste of onzorgvuldige behandeling van persoonsgegevens bij hem worden ingediend. Gezien de schaal van verwerkingen zal vooralsnog geen Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de AVG worden aangesteld. De voorzitter van de vereniging is privacy-officer en klachtenfunctionaris.

Voor vragen zijn over dit privacybeleid kun je via rob.vandenhovenvangenderen@switchlegal.nl contact met ons opnemen.